Kunnskapsbase

Se alle artikler

Chat support

Start chat

E-postsupport

Send en melding

Ring oss

Åpningstider:
Man - fredag (08:00 - 17:00)

Martin Hellberg, Kundetjeneste

Kundetilfredshet

Alminnelige betingelser

Alminnelige betingelser for køp av tjenester fra Mr Company

1. Betingelser
Disse betingelser gjelder ved kjøp av tjenester og produkter fra NORSK BEDRIFTSTJENESTE AS (“MRCOMPANY”) og SCANDINAVIAN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED(“SBS”) såfremt ikke vilkårene er endret ved skriftlig avtale mellom MRCOMPANY/SBS og Oppdragsgiveren.

2. Definisjon
Med ”MRCOMPANY” menes NORSK BEDRIFTSTJENESTE AS, et aksjeselskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 911 571 188. Med ”SBS” menes SCANDINAVIAN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED, et aksjeselskap registrert i Malta med organisasjonsnummer C66776. MRCOMPANY/SBS yter verken juridisk eller finansiell rådgivning. Med “Oppdragsgiveren” menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en tjeneste eller vare fra MRCOMPANY/SBS.

3. Produkt / tjenesteinformasjon
MRCOMPANY/SBS tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil på web siden, i kataloger eller annet markedsføringsmateriale. Det er prisen på ordrebekreftelse som gjelder. Dersom det ikke er utstedt ordrebekreftelse, gjelder prisen angitt på fakturaen. MRCOMPANY/SBS tar videre forbehold om at tjenester / produkter ikke er tilgjengelige og om at bilder ikke overensstemmer med tjenestens / produktets virkelige utseende.

4. Bestilling og ordrens gyldighet
Bindende bestilling finner sted når oppdragstagiver sender bestillingsskjema til MRCOMPANY/SBS, når Oppdragsgiver aksepterer disse avtalevilkår ved avkrysning i elektronisk skjema eller når Oppdragsgiver avgir bestilling pr telefon. Bestilling er bindende, selv om Oppdragsgiver ikke har ferdig utfylt alle nødvendige skjema. MRCOMPANY/SBS vil underrette Oppdragsgiver dersom ytterligere opplysninger er nødvendig, eller dersom de opplysninger Oppdragsgiver har gitt ikke blir akseptert av myndighetene i de land der registrering skal skje. MRCOMPANY/SBS forbeholder seg retten til å avvise alle bestillinger uten begrunnelse, mot tilbakelevering av eventuelle betalinger fra Oppdragsgiver.

5. Elektronisk post
Oppdragsgiver godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

6. Leveringstid
Hvis partene ikke har avtalt tidspunktet for levering av tjenesten og/eller produktet, skal MRCOMPANY/SBS levere tjenesten og/eller produktet innen rimelig tid fra bestillingen er foretatt. Fra bestillingen er mottatt vil tjenesten og/eller produktet normalt leveres på 1-3 arbeidsdager. MRCOMPANY/SBS fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomisk tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse. Verken MRCOMPANY/SBS, MRCOMPANY/SBSs ansatte eller MRCOMPANY/SBSs samarbeidspartnere og søster- / datterselskap kan gi bindende forsikringer om registrering/avvikling innen visse tidsfrister da behandlingstid i det all vesentlige beror på offentlige myndigheters behandling av registermeldinger, endringsmeldinger m.v. Likeledes kan det fra samme personkrets ikke gis bindende forsikringer om at visse firmanavn er tilgjengelige for registrering.

7. Korrekt informasjon
Oppdragsgiver forplikter seg til å gi MRCOMPANY/SBS all relevant informasjon i sakens anledning – og å holde slik informasjon oppdatert. Dette gjelder også Oppdragsgiverens egen kontaktinformasjon. Likeledes skal Oppdragsgiver gi MRCOMPANY/SBS varsel om alle aktuelle frister. Dersom MRCOMPANY/SBS som følge av Oppdragsgivers brudd på pliktene i dette punkt, påføres ansvar overfor tredjemann eller andre former for kostnader, bærer Oppdragsgiver ansvar for disse. Oppdragsgiver forplikter seg til å varsle MRCOMPANY/SBS om en hver endring av styrets sammensetting, endringer i eierskap eller virksomhet, samt andre endringer av betydning for utførselen av oppdraget. Oppdragsgiver plikter også å tilse at MRCOMPANY/SBS til en hver tid har en oppdatert epostadresse, postadresse og telefonnummer for å kontakte Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er kjent med at MRCOMPANY/SBS kun plikter å sende meddelelser,varsler, faktura og andre henvendelser per epost. Oppdragsgiver skal utfylle alle skjema etter beste evne, og innestå for at alle opplysninger som gis er korrekte. Oppdragsgiver er kjent med, og har satt seg inn i, det personlige ansvar som kan påhvile aksjonærer og medlemmer av selskapets styre og råd samt andre roller for selskapet, både etter norsk og utenlandsk rett.

8. Pris / MVA
Alle priser er oppgitt eks. mva. En rekke faktorer avgjør hvilken MVA / VAT sats som belastes, bl.a. hvor kunde er lokalisert. Beregning av MVA / VAT vil spesifiseres på faktura, og satser fremgår av egen oversikt. MRCOMPANY/SBS priser fremgår på web siden eller i prisliste. Web siden oppdateres regelmessig. Prisen som angis er ikke å anse som et bindene tilbud for MRCOMPANY/SBS. MRCOMPANY/SBS forbeholder seg retten til når som helst å justere priser.

9. Betaling
Tjenesten skal forskuddsbetales i henhold til gjeldende priser fastsatt av MRCOMPANY/SBS. Dersom en bestilling ikke betales, eller dersom en betaling med kort eller betaling på annen måte, holdes tilbake av betalingsformidler eller av andre grunner ikke korrekt ubetales MRCOMPANY/SBS, er bestillingen likefullt bindende for Oppdragsgiver. Korrekt betaling skal i disse tilfeller skje umiddelbart. Offentlige gebyrer ved registrering av selskap i Norge, faktureres Oppdragsgiver eller det registrerte selskap direkte av myndighetene, og er ikke inkludert i prisen som er oppgitt. MRCOMPANY/SBS og MRCOMPANY/SBSs samarbeidspartnere eller søster- / datterselskap kan fakturere ekstra for eventuelle møter med Oppdragsgiver, og for særlige skjema, dokumenter eller annet ekstraordinært arbeid som Oppdragsgiver ønsker utført og som ikke normalt er inkludert. Likeledes kan det faktureres ekstra for større mengder kopier, budforsendelser etter avtale med Oppdragsgiver og andre ekstraordinære omkostninger. Eventuell ekstra fakturering skal opplyses Oppdragsgiver på forhånd og Oppdragsgiver godkjenner att MRCOMPANY/SBS belaster kortholdere for disse omkostninger i etterkant. Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

10. Reklamasjon
Reklamasjoner på MRCOMPANY/SBS’s fakturaer må skje innen forfall. Senere reklamasjoner skal anses som for sent fremsatt og bortfaller.

11. Oppdragsgivers virksomhet
Oppdragsgiver bekrefter at selskapet ikke skal anvendes til ulovlige formål. Oppdragsgiver er kjent med at MRCOMPANY/SBS, MRCOMPANY/SBSs ansatte og MRCOMPANY/SBS
samarbeidspartnere eller søster- / datterselskap, kan ha lovpålagt plikt til å melde fra om mistanke om hvitvasking og enkelte andre alvorlige lovbrudd.

12. Company Secretary-tjenester
Dersom avtalen inkluderer at MRCOMPANY/SBS stiller med Company Secretary, skal enten MRCOMPANY/SBS selv stå utad som Company Secretary, eller gi dette oppdrag til en samarbeidspartner eller datterselskap.Der avtalen omfatter Company Secretary-tjenester eller tilsvarende oppfølgingstjenester, skal MRCOMPANY/SBS eller samarbeidspartnere eller datterselskap av MRCOMPANY/SBS, tilse at det for selskapet innleveres Annual Returns og Accounts (dormant) til Companies House, samt en non-trading notification til Inland Revenue. Andre oppgaver og plikter er ikke omfattet av oppfølgingsavtalen med mindre annet er skriftlig avtalt. Klienten er under en hver omstendighet selv ansvarlig for alle gebyrer. MRCOMPANY/SBS kan til en hver tid si opp avtalen uten grunngiving mot tilbakebetaling av en forholdsmessig del av fakturert beløp for det år avtalen sies opp. Uten tilbakebetaling har MRCOMPANY/SBS og MRCOMPANY/SBS’ samarbeidspartnere rett til å avslutte levering av registrert kontoradresse eller sekretærtjeneste med øyeblikkelig virkning hvis Oppdragsgiver innen oppgitt frist ikke gir opplysninger som er nødvendige for å utføre oppdraget, ikke gir opplysninger eller dokumenter som for øvrig kreves av offentlig myndighet, ikke lojalt medvirker til utføringen av oppdraget eller dersom Oppdragsgiver etter MRCOMPANY/SBS eller MRCOMPANY/SBS’ samarbeidspartneres vurdering er involvert i virksomhet som strider mot lov eller ærbarhet. Tjenester som nevnt i denne bestemmelse, forutsetter at Oppdragsgiver ikke har virksomhet i England eller virksomhet som av andre grunner skal opplyses eller rapporteres engelske myndigheter. Oppdragsgiver skal umiddelbart gi beskjed til MRCOMPANY/SBS dersom dette vilkåret ikke lenger er oppfylt. Dersom Oppdragsgiver ønsker bistand til oppfølging og endringer i England ut over det ovenstående, avtales dette særskilt mellom partene.MRCOMPANY/SBS plikter å utføre oppdrag i denne bestemmelse innenfor de frister engelske myndigheter har satt. Dersom Oppdragsgivers signatur eller godkjenning er påkrevd, plikter MRCOMPANY/SBS å henvende seg til Oppdragsgiver for slik signatur eller godkjennelse innen samme frist, og svarer for øvrig ikke for noen rettidig innlevering.
Oppdragsgiver gir MRCOMPANY/SBS ubegrenset fullmakt til å innlevere annual return basert på de opplysninger Oppdragsgiver har gitt MRCOMPANY/SBS til en hver tid, og til å innlevere
dormant accounts til Inland Revenue. Oppdragsgiver er kjent med at han av Inland Revenue kan bli pålagt å innlevere kopi av sitt norske regnskap og ostedsattest fra norske likningsmyndigheter. MRCOMPANY/SBS vil formidle slike henvendelser videre til Oppdragsgiver, og har laget enkle onlinebaserte systemer Oppdragsgiver kan benytte.

13. Avtaler om oppfølgingtjenester
Company Secretary avtaler, samt avtaler om adressetjenester, løper ett år fra avtalen inngås. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere ett år av gangen frem til oppsigelse. Skriftlig oppsigelse må være MRCOMPANY/SBS i hende senest 60 dager før fornyelse. Kunden betaler tjenester med debit- eller kredittkort og godtar at MRCOMPANY/SBS automatisk belaster kort for etterfølgende perioder frem til oppsigelse av tjenesten.

14. Overføring av oppdragstakers forpliktelser og rettigheter
Ved fornyese av avtalen i følge p.13 i aktuelle allminnelige vilkår går samtlige av MRCOMPANY/SBSs forpliktelser og rettigheter i opprinnelig avtale mellom oppdragsgiveren og MRCOMPANY/SBS over til Scandinavian Business Solutions Limited hvoretter Scandinavian Business Solutions Limited etter overføringen er å betrakte som avtalepart mot oppdragsgiveren.

15. Overføring av fordringer
Om oppdragsgiveren etter fornyelse av avtalen i følge p 13 og 14 i aktuelle allminnelige vilkår ikke fullfører sine forpliktelser i følge avtalens vilkår, eier MRCOMPANY retten å overta samtlige fordringer som Scandinavian Business Solutions Limited har mot aktuell oppdragsgiver. MRCOMPANY og Scandinavian Business Solutions Limited er ikke forpliktet å informere oppdragsgiveren om SBSs overtakelse av fordringen.

17.Överlåtelse av uppdragstagarens förpliktelser och rättigheter
Vid förnyelse av avtal i enlighet med p. 16 i aktuella allmänna villkor, övergår samtliga Mr Companys förpliktelser och rättigheter enligt ursprungligt avtal mellan uppdragsgivaren och Mr Company till Scandinavian Business Solutions Limited varmed Scandinavian Business Solutions Limited – efter övergången – är att betraktas som avtalspart gentemot uppdragsgivaren.

16. Elektroniske skjema
Oppdragsgiver godkjenner at MRCOMPANY/SBS kan innsende alle skjema elektronisk, også skjema som Oppdragsgiver gir MRCOMPANY/SBS i papirformat, forutsatt at de respektive skjema godtas elektronisk innsendt av engelske myndigheter/norske myndigheter.

17. Tolkning av avtalen
Hvis en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

18. Overdragelse
MRCOMPANY/SBS kan overdra denne avtalen, helt eller delvis, når som helst, med eller uten varsel til kunden. Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen uten skriftlig samtykke fra MRCOMPANY/SBS.

19. Ansvar og erstatningsplikt
Oppdragsgiver plikter å holde MRCOMPANY/SBS, MRCOMPANY/SBSs ansatte og MRCOMPANY/SBSs samarbeidspartnere og søster- / datterselskap skadesløse, også overfor tredjemann, for en hver skade og et hvert tap i forbindelse med utførelsen av tjenester, og / eller som oppstår ved at tjenestene ikke kan utføres. MRCOMPANY/SBS har intet ansvar for økonomisk tap som påføres kunden så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme, eller tap som følge av endringer i norsk eller engelsk lov eller som følge av avgjørelser truffet av forvaltningsorganer eller domstol, tvangsmulkt, skade på annen eiendom forårsaket av tjenestens / produktets egenskaper eller andre indirekte skader, selv om MRCOMPANY/SBS blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå. Der oppdraget omfatter bistand til s.k. “striking-off” (enkel sletting av selskap) i England, er Oppdragsgiver gjort særlig oppmerksom på de spesielle problemstillinger som knytter seg til dette og at Oppdragstaker fra skriver seg et hvert ansvar for tap og/eller om sletting blir suspendert av kreditorer eller noen annen med rettslig interesse. Oppdragsgiver er kjent med at bestilling av sletting av norske filialen ikke gjelder avviklingsregnskap og avviklingsbalanse, kun avvikling av selve selskapet.

20. Næringskjøp
Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av MRCOMPANY/SBS er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

21. Taushetsplikt
MRCOMPANY/SBS har taushetsplikt om alle forhold hos Oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og andre som opptrer på MRCOMPANY/SBSs vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der MRCOMPANY/SBS er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

22. Unntaksbestemmelser
MRCOMPANY/SBS svarer ikke for følger som skyldes offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig eller andre omstendigheter utenfor MRCOMPANY/SBS’s kontroll.

23. Trykkfeil
MRCOMPANY/SBS reserverer seg for eventuelle trykkfeil på websider, brosjyrer og i annet materiell.

24. Driftssted
Oppdragsgiver er kjent med at MRCOMPANY er et foretak registrert i Norge, med all ledelse i Norge og virksomhet fra fast norsk driftssted og SBS er et foretak registrert i Malta, med all ledelse i Malta og virksomhet fra fast maltetisk driftssted.

25. Tvister
Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Denne avtale følger norsk rett og eventuelle tvister føres for norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Ladda ned som PDF:

Ladda ned villkoren som PDF-fil

Ring oss

21 09 02 56